KONSPEKT LEKCJI HISTORII

w oparciu o książkę renaty piątkowskiej "hebanowe serce"

Temat: Wojna z perspektywy dziecka

Grupa wiekowa: uczniowie kl. 8 szkoły podstawowej

Cele w  języku ucznia:

 • W trakcie lekcji dowiesz się, z jakiego powodu wybuchają wojny.
 • Będziesz w stanie wymienić wybrane konflikty zbrojne XX i XXI wieku.
 • Dowiesz się, jak wyglądała sytuacja ludności cywilnej w trakcie II wojny światowej oraz obecnego konfliktu w Syrii.

Pytanie kluczowe: Jaka jest sytuacja ludności w trakcie konfliktów zbrojnych?

NACOBEZU:

 • Potrafię powiedzieć, dlaczego dochodzi do wojen na świecie.
 • Jestem w stanie wymienić kilka konfliktów zbrojnych z XX i XXI wieku.
 • Umiem wskazać przykładowe instytucje, które są odpowiedzialne za monitorowanie sytuacji ludności cywilnej w trakcie wojen.
 • Wiem, jaki los spotkał cywilów w czasie II wojny światowej, na przykładzie wybranych fragmentów książki Batszewy Dagan Gdyby gwiazdy mogły mówić.
 • Potrafię opowiedzieć, jak wygląda sytuacja emigrantów z Syrii, w oparciu o wybrane fragmenty książki Renaty Piątkowskiej – Hebanowe serce.

Metody i formy pracy:

 • burza mózgów
 • praca w parach i grupach
 • praca z fragmentami książki
 • praca z ikonografią
 • dyskusja

Pomoce dydaktyczne:

 • fragmenty książek: Renata Piątkowska, Hebanowe serce, Łódź 2016; Batszewa Dagan, Gdyby gwiazdy mogły mówić, Oświęcim 2012
 • materiały o uchodźcach ze strony: www.dziecieceodyseje.pl
 • kartki A4 z ikonografią

Czas trwania: 45 min.

 

Przebieg lekcji:

 1. Na wstępie nauczyciel przedstawia uczniom cele lekcji oraz wskazuje, na co powinni zwrócić szczególną uwagę.
 2. Nauczyciel zapisuje na tablicy następujące pytanie: ,,Z jakiego powodu na świecie wybuchają wojny?”. Uczniowie w formie burzy mózgów, starają się podać różne przykłady. Najtrafniejsze z nich, zostają zapisane na tablicy.
 3. Nauczyciel, podsumowując burzę mózgów, może zaznaczyć, że konflikty zazwyczaj wybuchają z kilku przyczyn: religijnych, narodowościowych, ekonomicznych, światopoglądowych, militarnych.
 4. Uczniowie odpowiadają na pytanie nauczyciela, jakie dwa największe konflikty zbrojne miały miejsce w ubiegłym stuleciu (chodzi oczywiście o I i II wojnę światową). Z informacji zdobytych w kl. 7 uczniowie powinni bez problemu wskazać kilka przyczyn wybuchu I wojny światowej (np. narodziny nowych potęg w Europie – zjednoczenie Niemiec i Włoch, wyścig zbrojeń, walka o kolonie, ,,kocioł bałkański”, zamach na austriackiego następcę tronu). W przypadku II wojny światowej mogą się pojawić następujące przyczyny, np. dążenia Hitlera do zapewnienia Niemcom tzw. ,,przestrzeni życiowej” na wschodzie Europy, słabość mocarstw zachodnich, pakt Ribbentrop – Mołotow.
 5. Nauczyciel przybliża uczniom w kilku zdaniach dwa współczesne konflikty: wojna na Ukrainie oraz w Syrii . Na podstawie materiałów z projektu Dziecięce odyseje, które można znaleźć na stronie internetowej, wskazuje, jakie instytucje międzynarodowe odpowiedzialne są za monitorowanie przestrzegania zapisów, zawartych w ustawach chroniących ludność cywilną, w tym dzieci, w czasie konfliktów zbrojnych.
 6. Nauczyciel dzieli klasę na pięć grup. Każda z nich otrzymuje wybrany fragment z książki Renaty Piątkowskiej Hebanowe serce lub Batszewy Dagan Gdyby gwiazdy mogły mówić (Materiał dla ucznia 1). Po zapoznaniu się z tekstem uczniowie poszczególnych grup układają po dwa pytania do swojego fragmentu. Następnie dochodzi do wymiany fragmentów pomiędzy grupami, opatrzonymi jednak pytaniami. Poszczególne grupy zapoznają się z nowymi fragmentami i odpowiadają na pytania.
 7. Po upływie ok. 20 minut wybrani przez nauczyciela uczniowie udzielają odpowiedzi na forum klasy.
 8. Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy tymi fragmentami. Ważne, aby prowadzący lekcję uświadomił uczniom, że każdy konflikt z przeszłości oraz te obecne niosą ze sobą wiele negatywnych skutków. Jednym z nich jest z pewnością cierpienie ludności cywilnej, w tym dzieci, które są całkowicie bezbronne i skazane na pomoc dorosłych.
 9. Prowadzący lekcję rozdaje każdej parze uczniów kartkę z ikonografią (Materiał dla ucznia 2). Prosi, aby zapoznali się z treścią zadania i wykonali je w ciągu kilku minut. Po upływie wyznaczonego czasu, nauczyciel prosi wybranego ucznia o udzielenie odpowiedzi. Przedstawia uczniom, kim są postaci znajdujące się na zdjęciach (Materiał dla nauczyciela 1).
 10. W ramach podsumowania, nauczyciel zadaje uczniom pytania odnośnie informacji, które pojawiły się w trakcie lekcji.

 

O autorze

Piotr Zawadzki jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Jest nauczycielem historii oraz wiedzy o społeczeństwie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu oraz Szkoły Podstawowej TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół II wojny światowej, czego efektem są zrealizowane studia podyplomowe ,,Totalitaryzm, nazizm, holokaust" w Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu.

patronat honorowy

realizacja

Projekt finansowany

przez urząd miasta opola

© 2018 Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.